Slider
Slider
Šipka

Podnikatel, živnostník

 

Pojištění majetku

Pojištění majetku je asi nejčastěji využívaným typem pojištění. I ti, kdo jinak žádná jiná pojištění neuzavírají (a šetří tak na platbách pojistného), si obvykle pojistí svůj majetek, respektive prostory, v nichž podnikají – za předpokladu, že jim patří. Pojišťuje se však obvykle i vybavení provozovny, cenné papíry, peníze a další cennosti včetně osobních věcí zaměstnanců.

Majetek lze pojistit proti živelním pohromám (škody na majetku způsobené požárem, povodní, vichřicí, bleskem apod.), proti krádeži (pojištění kryje nejen ztrátu majetku v případě odcizení, ale i jeho poškození zaviněné pokusem o odcizení, byť neúspěšným) či proti poškození, zničení nebo ztrátě během přepravy (tzv. dopravní pojištění).

Pojištění odpovědnosti

Podnikatelské pojištění odpovědnosti se sjednává pro případ, kdy podnik či podnikatel způsobil třetí osobě škodu. Pojištění odpovědnosti patří mezi základní pojistné produkty.

• Zákonné pojištění odpovědnosti – pokud máte alespoň jednoho zaměstnance, musíte se pojistit pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnanci při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

• Pojištění profesní odpovědnosti – také ti nejlepší podnikatelé mohou udělat chybu a způsobit třetí osobě škodu. Pro takový případ můžete sjednat pojištění profesní odpovědnosti.

• Pojištění obecné odpovědnosti – na rozdíl od pojištění profesní odpovědnosti, které se vztahuje na konkrétní profese, pojištění obecné odpovědnosti je určeno všem.

• Pojištění přerušení provozu – tato pojistka pojišťuje především ušlý zisk a náklady vyvolané přerušením provozu. Při dlouhodobějším přerušení může pojišťovna uhradit i mzdy a odvody na sociální a zdravotní pojištění, nájemné včetně leasingových splátek, materiálové náklady vynaložené v době odstávky, odpisy, silniční daň a daň z nemovitosti, pojistné, ušlý provozní hospodářský výsledek apod.

Naši finanční konzultanti Vám ochotně poskytnou podrobné informace.

 

Autopojištění

Do autopojištění patří několik různých druhů pojistění. ALFA Finance pro Vás vybere a zajistí ty nejlepší varianty, které Vám budou vyhovovat. 

Povinné ručení: Nabídka povinného ručení jako základního produktu pojištění vozidel na našem trhu je velmi široká, rozhodně ale nelze říct, že by všechny produkty byly stejně výhodné. Přestože limity pojistného plnění jsou na podobné úrovni, ve výši pojistného jsou značné rozdíly.

Naši experti Vám doporučí právě takové povinné ručení, které bude přesně odpovídat Vašim požadavkům, a přitom bude mít nejnižší možnou cenu. Zohlední přitom:
   • výši pojistného 
   • výši limitů pojistného plnění 
   • rozsah asistenčních služeb 
   • dosažitelné bonusy atd. 

Až 75 % klientů, pro které připravíme nabídku nejlevnějšího povinného ručení (při zachování všech nároků na kvalitu), od nás odchází s nižší platbou pojistného, než měli ve své předchozí pojistné smlouvě. 

Havarijní pojištění: Dobré havarijní pojištění Vás ochrání před neočekávanými výdaji:
• na opravu vozidla po havárii
• na opravu škod způsobených živly 
• na opravu škod po řádění vandalů 
• na koupi nového vozu po odcizení 

Nechte si od nás připravit konkrétní nabídku havarijního pojištění na míru, možná Vás překvapí, že Vaše havarijní pojištění nemusí být drahé, a přitom Vám dodá potřebný klid na cestách! 

Naši konzultanti se výborně orientují v nabídce havarijních pojištění na našem trhu a ve všech faktorech, které mají vliv na jeho konečnou cenu. Po odpovědích na jasné a stručné otázky (např. na obsah vozidla, nasbírané bonusy, dříve uzavřené pojistné smlouvy, místo trvalého bydliště, Váš věk, zda vozíte v autě dítě a další) pro Vás naleznou optimální řešení. 

Připojištění:  Kromě základních rizik existují i další vedlejší rizika, proti kterým je možné se připojistit. Mezi rizika vyžadující připojištění můžeme zařadit například pojištění:
• čelního skla
• zavazadel a věcí osobní potřeby 
• úrazu přepravovaných osob 
• mimořádné výbavy 
• pro případ nákladů za nájem náhradního vozidla atd. 

Připomínáme, že škody kryté z těchto připojištění nemají vliv na bezeškodní průběh pojištění. Průběh pojištění má vliv při sjednávání další pojistky. Pokud pojištění proběhlo beze škod spojených se základními riziky, má klient při uzavírání další pojistky zpravidla nárok na nejrůznější výhody a úlevy, především na slevu z pojistného. 

Asistenční služby: Asistenční služby jsou významným doplňkovým připojištěním, z nichž některé pojistitelé poskytují bezplatně, a to do určitého předem sjednaného limitu. Asistenční služby fungují po dobu 24 hodin denně, každý den v roce. Celkový rozsah asistenčních služeb v období pojistného roku je většinou omezen horní hranicí pojistného plnění a někdy i četnostní použití této služby po dobu trvání pojištění. Rozsah nabízených asistenčních služeb je velmi různorodý a při výběru pojistitele by toto připojištění mělo hrát svou roli.

 

Příspěvky zaměstnancům

Tato nabídka směřuje k jedinému cíli, jímž je výrazné zvýšení efektivity Vašeho podnikání. Zvažte je, a pokud Vás některá z nich zaujme, neváhejte nás kontaktovat. Naši konzultanti jsou připraveni se Vám plně věnovat. 

Daňové zvýhodnění na straně zaměstnavatelů 

Příspěvek zaměstnancům na soukromé životní pojištění je na straně zaměstnavatele vždy daňově uznatelným nákladem (na straně zaměstnance je od daně z příjmů osvobozený do limitu 50 000 Kč ročně, jak již bylo zmíněno výše). 

Dodrží-li zaměstnavatel u příspěvku limit 50 000 Kč ročně pro jednoho zaměstnance na soukromé životní pojištění, je tento příspěvek osvobozen také od odvodů sociálního a zdravotního pojištění. 

Z příspěvků přesahujících limit 50 000 Kč musí zaměstnavatel odvést povinné sociální pojištění ve výši 25 % a zdravotní pojištění ve výši 9 %. Stejně tak zaměstnanec musí z této částky odvést sociální pojištění 6,5 % a zdravotní pojištění 4,5 %, protože tuto částku zahrnuje do základu daně z příjmů ze závislé činnosti, kromě sociálního a zdravotního tedy zaplatí také daň z příjmů. 

Aby byl příspěvek zaměstnavatele daňově uznatelným výdajem, musí být tento příspěvek sjednán v kolektivní smlouvě, v pracovní smlouvě, ve vnitřním předpisu nebo v jiné smlouvě. Pracovní poměr se zaměstnancem musí být sjednán na základě pracovní smlouvy nebo na základě dohody o pracovní činnosti či dohody o provedení práce. 

Daňové zvýhodnění u podnikatelů 

Daňové zvýhodnění v podobě odčitatelných položek od základu daně za zaplacené penzijní připojištění a soukromé životní pojištění neplatí pouze pro zaměstnance, ale pro všechny fyzické osoby. Do svého daňového přiznání je tedy mohou zahrnout také podnikatelé podnikající na základě živnostenského oprávnění, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) podnikající na základě jiného oprávnění, osoby mající zdanitelné příjmy z pronájmu nebo jiné příjmy. 

Pro všechny fyzické osoby platí úplně stejná pravidla, která byla uvedena na začátku článku u zaměstnanců. U soukromého životního pojištění si od základu daně můžete odečíst maximálně 24 000 Kč.

Snížení nákladů na zajištění majetku firmy 

Nabízíme Vám zorganizování výběrového řízení na komplexní zajištění majetku společnosti. Jedná se o pojištění majetku movitého (auta, stroje, zařízení, technologie) i nemovitého (budovy) pro případ krádeže a působení živlu, o pojištění podnikatelské odpovědnosti a zákonná pojištění. 

Snížení nákladů v oblasti firemního financování prostřednictvím banky 

V oblasti zefektivnění firemního financování Vám nabízíme pomoc při výběru banky. Týká se to zejména žádostí o provozní financování (kontokorenty, revolvingy), investiční úvěry (nákupy vozidel, strojů, technologií) a hypoteční úvěry (koupě, výstavba, rekonstrukce a přestavba nemovitostí). 

Volné firemní rezervy

Jako společnost můžete kromě běžných bankovních podnikatelských účtů využívat také investic do otevřených podílových fondů. Své volné firemní zdroje v nich můžete zhodnocovat mnohem efektivnějším způsobem. Specialisté z ALFA Finance jsou Vám se svými zkušenostmi plně k dispozici. 

Smluvní zajištění Vašeho podnikání 

Život s sebou přináší také události, na které jsme se nepřipravili, a proti kterým tedy nejsme nijak zabezpečeni. Nejeden podnikatel si ještě nenašel čas zastavit se a zvážit, co by se stalo: 

• kdyby on – jako majitel společnosti – dlouhodobě onemocněl nebo došlo k jeho úmrtí
• kdyby onemocněl nebo zemřel jeho společník
• kdyby se on nebo jeho společník rozvedl a došlo by k majetkovému vypořádání
• kdyby se jeho společník rozhodl odprodat svůj podíl ve společnosti. 

Jste na tyto a podobné případy finančně a majetkově připraveni tak, aby v žádném případě nebylo ohroženo Vaše podnikání? Máte vše ošetřeno společenskou smlouvou? Pokud to tak není, rádi Vám pomůžeme! 

Účty 

Doby, kdy podnikatelé jezdili s nabitými peněženkami nebo kufříky plných peněz za účelem úhrady svých závazků, jsou téměř pryč. Současná moderní doba silným způsobem ovlivňuje také tuto oblast. A klíčovou roli v životě každého podnikatele hrají více než kdy dříve bankovní instituce a jejich bankovní produkty „šité na míru“. 

Pokud jde o fyzické osoby, podnikatele (OSVČ), žádný právní předpis OSVČ nenařizuje, že musí mít zřízen pro svou činnost bankovní účet pro podnikatele. Zároveň ale není možné jednoznačně říci, že OSVČ může pro svou podnikatelskou činnost používat svůj běžný bankovní účet. 

Zcela jinak je tomu však u právnických osob. Již z povahy subjektu zde existuje povinnost mít zřízený samostatný podnikatelský účet znějící na jméno této právnické osoby. Není tedy možné, aby jakákoli právnická osoba používala běžný účet určený pro fyzické osoby. Ani kdyby se jednalo o běžný účet znějící na jméno a příjmení jednatele, člena dozorčí rady nebo ředitele, nelze takovýto účet používat pro potřeby této právnické osoby. 

Naši konzultanti Vám rádi pomohou s výběrem toho „pravého“ účtu pro vaše podnikání. 

například podnikatelský účet u našeho bankovního partnera mBank Vám poskytuje tyto výhody:

• založení a vedení účtu zdarma
• všechny příchozí i odchozí platby, trvalé příkazy i inkasa v ČR zdarma
• veškeré převody mezi všemi účty v mBank okamžitě a zdarma
• SEPA platby v eurozóně zdarma
• bezkontaktní platební kartu Visa Business Electron při aktivním používání zcela zdarma

Můžete si jej založit i online na našich webových stránkách. 

 

Úvěry 

Vzít si podnikatelský úvěr není pro začínající i zavedené společnosti nic neobvyklého. Právě naopak. Finanční prostředky banky umožní nastartovat podnikatelské aktivity a realizovat podnikatelské záměry. A protože každá firma prochází během svých aktivit vývojem, je dobré, aby podnikatelský úvěr umožňoval tento vývoj věrně kopírovat, to znamená, aby firmu nebrzdil, umožnil rozšiřovat její aktivity a spravovat její aktiva. Který podnikatelský úvěr si vybrat, podle jakých kritérií a jaké další úvěrové produkty jsou k dispozici na trhu? S tím vám fundovaně pomohou naši úvěroví konzultanti. 

Právní ochrana

Možná jste již zjistili, že v podstatě může každý žalovat každého. Na jedné straně tak můžete žalovat zákazníka, který zničil pronajatou věc a brání se své odpovědnosti, na druhé straně Vás může žalovat zákazník za poskytnutí nekvalitní služby apod. Soudní výlohy, právník nejsou příliš levnou záležitostí, proto se na trhu objevil produkt, kterým si lze zajistit pro takový případ odbornou a finanční pomoc. 

Pojistná ochrana zahrnuje bezplatné právní poradenství pojistitele v případě hrozícího sporu i v případě sporu již vzniklého, náklady na mimosoudní prosazování oprávněných zájmů pojištěné osoby i náklady soudního řízení.  

Jedná se o: 
•  přiměřené náklady právních zástupců, poplatky a náklady na soudní řízení 
•  náklady vlastních specialistů, výdaje za soudně nařízené znalecké posudky 
•  náklady na provedení výkonu rozhodnutí, náklady pojištěného na cesty k soudu 
•  nezbytné výdaje a náklady protistrany a státu, které je pojištěný povinen uhradit na základě rozhodnutí soudu 
•  jiné výdaje, jejichž vynaložení bude pojistitel považovat v souvislosti s vyřizováním pojistné události za účelné 
•  kauci za účelem vyloučení vyšetřovací vazby, a to formou bezúročné půjčky