Slider
Šipka

Povinné informace

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

I.               Základní ustanovení

1.              Úvodní ustanovení

ALFA Finance, s.r.o., IČ 26346508, se sídlem Škroupova 638/2, 301 00 Plzeň (dále jen „Společnost“ nebo „Zprostředkovatel“) poskytuje finanční služby jako investiční zprostředkovatel ve smyslu ust. § 29 a násl. zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“) a zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPS“), pojišťovací zprostředkovatel ve smyslu zákona č. 170/2018 Sb.,  o distribuci pojištění a zajištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPZ“) a samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru ve smyslu zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoSÚ“).

Společnost je povinna poskytovat finanční služby s odbornou péčí za podmínek stanovených v obecně závazných právních předpisech.

 

2.              Předmět reklamačního řádu 

Předmětem reklamačního řádu je stanovit pravidla pro vyřizování stížností a reklamací zákazníků a potenciálních zákazníků Společnosti. 

Pro účely reklamačního řádu se zákazníkem rozumí osoba, která na základě zprostředkovatelské činnosti Společnosti uzavřela s finanční institucí smlouvu, jejímž předmětem je finanční služba (zejm. investiční služba, pojištění, doplňkové penzijní spoření, spotřebitelský úvěr). 

Pro účely reklamačního řádu se potenciálním zákazníkem rozumí osoba, které jsou nabízeny finanční služby specifikované v článku 2.2.

Pro účely reklamačního řádu se zákazník a potenciální zákazník budou dále v textu, pokud je to vhodné, společně označovat jako „Zákazník“.

 

3.              Pojem reklamace a stížnosti

Reklamací se rozumí podání zákazníka adresované Společnosti, ve kterém uvádí, že mu ze strany Společnosti byla poskytnuta služba v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a obsahující požadavek na vyjádření Společnosti, případně nápravu vzniklého stavu.

Stížností se rozumí podání Zákazníka, ve kterém si stěžuje na nepatřičné jednání zaměstnanců Společnosti nebo jiných osob, prostřednictvím kterých Společnost vykonává svoji činnost (např. vázaní zástupci, podřízení pojišťovací zprostředkovatelé).

 

II.             Podání reklamace/stížnosti

4.              Oprávněná osoba

Reklamaci je oprávněn podat pouze zákazník.

Stížnost je oprávněn podat kromě zákazníka i potenciální zákazník Zprostředkovatele.

Reklamaci nebo stížnost je oprávněna podat také osoba, která jedná na základě plné moci za Zákazníka. Součástí reklamace nebo stížnosti potom musí být plná moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, ze které vyplývá oprávnění zmocněnce podat reklamaci nebo stížnost za Zákazníka.

 

5.              Forma a náležitosti reklamace/stížnosti

Reklamace nebo stížnost musí mít písemnou (listinnou, elektronickou) podobu.

Reklamace nebo stížnost musí být adresována Společnosti a obsahovat alespoň následující údaje:

 1. označení, že se jedná o reklamaci nebo stížnost;
 2. identifikační údaje Zákazníka – jméno, příjmení, bydliště, kontaktní adresu u fyzických osob a obchodní firmu (název), sídlo, kontaktní adresu, jména a příjmení osob oprávněných jednat jménem právnické osoby u právnických osob;
 3. předmět reklamace nebo stížnosti – vylíčení skutečností, na jejichž základě je reklamace nebo stížnost podávána;
 4. čeho se Zákazník domáhá;
 5. datum a podpis Zákazníka, případně zmocněnce těchto osob.

Reklamace nebo stížnost musí být doručena Společnosti bez zbytečného odkladu po tom, kdy nastala skutečnost, jíž se reklamace nebo stížnost týká, případně bez zbytečného odkladu po tom, kdy se o této skutečnosti Zákazník dozvěděl.

Reklamace nebo stížnost může být podána i na osobním jednání se zástupcem Společnosti, přičemž o této bude sepsán písemný záznam zástupcem Společnosti v rozsahu údajů uvedených v článku 5.2.

III.           Přijetí a vyřízení reklamace/stížnosti

6.              Přijetí reklamace/stížnosti

Společnost má povinnost bez zbytečného odkladu po doručení reklamace nebo stížnosti přezkoumat, zda je reklamace nebo stížnost podána k tomu oprávněnou osobou a zda reklamace nebo stížnost splňuje formu a náležitosti uvedené v článku 5.

V případě, že Společnost zjistí rozpor s článkem 4 nebo článkem 5, případně pokud nebude považovat reklamaci nebo stížnost za dostatečně jasnou a srozumitelnou, vyzve písemně osobu, která reklamaci nebo stížnost podala, k doplnění nebo nápravě s tím, že v této výzvě bude upozornění, že pokud nebude toto doplnění nebo náprava doručena Společnosti ve stanovené lhůtě (lhůtu stanovuje Společnost podle svého uvážení s tím, že minimálně musí činit 14 dní) od doručení výzvy, je Společnost oprávněna reklamaci nebo stížnost odmítnout.

V případě, že osoba, která reklamaci nebo stížnost podala, písemně nevyhoví této výzvě a ve stanovené lhůtě nedoručí Společnosti potřebné informace nebo doplnění, nebo v případě, že je rozpor s článkem 4 nebo článkem 5 nenapravitelný, je Společnost oprávněna reklamaci nebo stížnost odmítnout. O odmítnutí reklamace nebo stížnosti bude osoba, která reklamaci nebo stížnost podala, písemně vyrozuměna.

V případě, že Společnost nezjistí žádný rozpor s článkem 4 nebo článkem 5, případně byl rozpor vyřešen prostřednictvím zaslání výzvy podle článku 6.3 a přijetím doplnění nebo jiné nápravy na základě této výzvy, přistoupí k vyřízení stížnosti nebo reklamace.

V případě, že se podaná reklamace nebo stížnost bude vztahovat k činnosti finanční instituce, která poskytuje Zákazníkovi finanční službu (dále jen „Finanční instituce“), Zprostředkovatel zajistí její neprodlené předání Finanční instituci a informuje Zákazníka o tom, že příslušnou k vyřízení této reklamace nebo stížnosti je Finanční instituce. Podmínky a náležitosti vyřizování reklamací a stížností u Finanční instituce stanovuje reklamační řád příslušné Finanční instituce.

7.              Vyřízení reklamace/stížnosti

Společnost rozhodne o stížnosti nebo reklamaci jedním z následujících způsobů:

 1. v případě, že na straně Společnosti skutečně došlo k porušení obecně závazných právních předpisů způsobem, který Zákazník v reklamaci/stížnosti uvádí, je povinna reklamaci/stížnosti vyhovět v rozsahu požadovaném Zákazníkem a přiznat vše, čeho se Zákazník domáhá, nebo
 2. v případě, že na straně Společnosti skutečně došlo k porušení obecně závazných právních předpisů, avšak ne v celém rozsahu, který Zákazník v reklamaci/stížnosti uvádí, je povinna reklamaci/stížnosti z části uznat a z části zamítnout; Zákazníkovi potom přizná jen tu část jeho požadavku, která koresponduje s tímto porušením, nebo
 3. v případě, že na straně Společnosti nedošlo k žádnému porušení obecně závazných právních předpisů, které Zákazník v reklamaci/stížnosti uvádí, je povinen reklamaci/stížnost zamítnout jako neopodstatněnou.

Společnost je povinna vyřídit reklamaci nebo stížnost Zákazníka nejpozději do 30 dnů ode dne jejího obdržení a v této lhůtě odeslat Zákazníkovi písemné vyjádření. Do této lhůty se nezapočítává doba, ve které Společnost vyzvala Zákazníka k doplnění stížnosti či reklamace.  

IV.          Závěrečná ustanovení

V případě, že Zákazník nesouhlasí s vyřízením reklamace nebo stížnosti, je oprávněn se obrátit na dozorový orgán Zprostředkovatele, kterým je Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, Česká republika, www.cnb.cz, případně podat žalobu na Společnost u příslušného soudu. Zákazník je oprávněn se rovněž obrátit na mimosoudní orgán řešení sporů, kterým je v oblasti investičních služeb, životního pojištění a spotřebitelského úvěru finanční arbitr - www.finarbitr.cz, u dalších finančních produktů zejména neživotního pojištění a doplňkového penzijního spoření Česká obchodní inspekce - www.coi.cz.

V Plzni, dne 3.1.2018

ALFA Finance, s.r.o.

Stránky jsou ve výstavbě. Brzy tu najdete to, co hledáte.

SEZNAM SPOLUPRACUJÍCÍCH POJIŠŤOVEN

 

Allianz pojišťovna, a.s., IČ: 47115971

AXA pojišťovna a.s., IČ: 28195604

AXA životní pojišťovna a.s., IČ: 61859524

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ: 63998530

Česká pojišťovna a.s., IČ: 45272956

ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB, IČ: 45534306

D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR, IČ: 03450872

INTER PARTNER ASSISTANCE, organizační složka, IČ: 28225619

Generali Pojišťovna a.s., IČ: 61859869

Komerční pojišťovna, a.s., IČ: 63998017

Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, IČ: 47116617

MetLife Europe d.a.c., pobočka pro Českou republiku, 03926206

NN Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku, 40763587

UNIQA pojišťovna, a.s, IČ: 49240480

Union poisťovňa, a.s., pobočka pro Českou republiku, IČ: 24263796

 

 

Stav platný od 1. 2. 2019

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

 

1.              Úvodní ustanovení

 

Společnost ALFA Finance, s.r.o. (dále „Zprostředkovatel“ nebo „Společnost“) jako investiční zprostředkovatel v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“) a zákonem č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPS“) a pojišťovací zprostředkovatel v souladu se zákonem č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoPZ“) a samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru v souladu se zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoSÚ“) a ve smyslu příslušných úředních sdělení České národní banky uplatňuje následující pravidla pro zjišťování a řízení střetu zájmů ve Společnosti (dále jen „Pravidla řízení střetu zájmů“).

Pravidla řízení střetu zájmů obsahují hlavní zásady a postupy při zjišťování a řízení střetu zájmů ve Společnosti, jakož i u osob, které jsou se Společností majetkově nebo jinak propojeny, a to zejména pro identifikaci možných střetů zájmů, zamezení vzniku střetů zájmů a případné řízení vzniklých střetů zájmů.

Cílem Pravidel řízení střetu zájmů je, aby při poskytování investičních služeb, distribuci doplňkového penzijního spoření (dále též „DPS“), spotřebitelského úvěru (dále též „SÚ“) a zprostředkování pojištění Společností nedocházelo k poškozování zájmů zákazníků a potenciálních zákazníků Společnosti, případně třetích osob (finančních institucí, aj.).

Statutární orgán Společnosti nejméně jednou ročně přezkoumá Pravidla řízení střetu zájmů a případně přijme vhodná opatření k nápravě případných nedostatků.

„Vázaným zástupcem“ se pro účely Pravidel řízení střetu zájmů rozumí vázaný zástupce ve smyslu ust. § 32a ZPKT, vázaný zástupce ve smyslu § 27 ZoSÚ a podřízený pojišťovací zprostředkovatel ve smyslu ust. § 6 ZoPZ.

 

 

2.              Případy střetu zájmů ve Společnosti

Pravidla řízení střetu zájmů obsahují pravidla pro zjišťování a řízení střetu zájmů mezi:

 

 • (a) Společností, jejími Vázanými zástupci a pracovníky a (b) zákazníky a potenciálními zákazníky;
 • (a) osobou, která ovládá Společnost, je ovládána Společností nebo osobou ovládanou stejnou osobou jako Společnost a členy jejich vedoucího orgánu a Vázanými zástupci a (b) zákazníky a potenciálními zákazníky;
 • (a) osobami patřícími do skupiny se Společností, osobami vykonávajícími část činností Společnosti na smluvním základě (outsourcing) a osobami zastupujícími Společnost a (b) zákazníky a potenciálními zákazníky;
 • zákazníky a potenciálními zákazníky navzájem.

Pro účely Pravidel řízení střetu zájmů se zákazník a potenciální zákazník budou dále v textu, pokud je to vhodné, společně označovat jako „Zákazník“.

 

3.              Základní předpoklady pro efektivní řízení střetu zájmů

 

V rámci efektivního řízení střetu zájmů Společnost:

 • má nastavenou takovou organizační strukturu Společnosti, že dochází k personálnímu oddělení jednotlivých organizačních útvarů takovým způsobem, který efektivně zamezuje nežádoucímu toku informací a jejich případnému zneužití (čínské zdi);
 • zajišťuje funkční a organizační nezávislost jednotlivých organizačních útvarů, které mají dostatečné materiální a organizační podmínky pro objektivní výkon své činnosti;
 • v rámci systému vnitřní kontroly zajišťuje průběžnou kontrolu (compliance) osob poskytujících finanční služby jménem Společnosti a osob vykonávajících související činnosti;
 • nastavení pravidel odměňování pracovníků ve Společnosti, která předchází střetu zájmů.

 

4.              Zjišťování a řízení střetu zájmů

 

Při zjišťování a posuzování střetu zájmů Společnost bere v úvahu, zda Společnost nebo osoba uvedená v článku 2 tohoto dokumentu:

 • může získat finanční prospěch nebo se vyhnout finanční ztrátě na úkor Zákazníka;
 • má odlišný zájem na výsledku služby poskytované Zákazníkovi nebo na výsledku zprostředkovaného obchodu pro Zákazníka od zájmu tohoto Zákazníka;
 • má motivaci (finanční či jinou pobídku) upřednostnit zájem jiného Zákazníka nebo skupiny Zákazníků před zájmy daného Zákazníka;
 • vykonává stejnou podnikatelskou činnost jako Zákazník;
 • v souvislosti se službou poskytovanou Zákazníkovi dostává nebo dostane od jiné osoby, než je Zákazník, pobídku v podobě peněžních či nepeněžních výhod nebo služeb.

 

Pokud střet zájmů nelze odvrátit, Společnost upřednostní vždy zájmy Zákazníka před zájmy vlastními nebo zájmy osob, které jsou se Společností majetkově nebo jinak propojeny. Pokud dojde ke střetu zájmů mezi Zákazníky navzájem, zajistí Společnost spravedlivé řešení pro tyto Zákazníky. V případě, že spravedlivé řešení nelze zajistit, může Zákazníkovi odmítnout provedení služby.

Pokud ani přes přijatá opatření nelze spolehlivě zamezit nepříznivému vlivu střetu zájmů na zájmy Zákazníka, sdělí Společnost před poskytnutím služby Zákazníkovi informace o povaze nebo zdroji střetu zájmů. Společnost poskytne Zákazníkovi informace o povaze nebo zdroji střetu zájmů na trvalém nosiči informací (v listinné podobě nebo elektronicky) způsobem a v rozsahu, který zohlední povahu Zákazníka a umožní mu řádně vzít v úvahu střet zájmů související se službou Společnosti, přičemž Zákazník má možnost učinit informované rozhodnutí, zda využije služby nabízené Společností či nikoli.

 

5.              Řízení podstatného střetu zájmů

 

V rámci systému vnitřní kontroly Společnost zjišťuje okolnosti, které ve vztahu ke konkrétním službám a činnostem, které poskytuje Společnost nebo jiná osoba jejím jménem (např. vázaný zástupce, PPZ), mohou vést ke střetu zájmů, který představuje podstatné nebezpečí poškození zájmů Zákazníka (dále též „Podstatný střet zájmů“).

Společnost zabezpečuje, že pracovníci Společnosti, kteří se podílejí na výkonu služeb, se kterými je spojen Podstatný střet zájmů, vykonávají svou činnost s takovou mírou nezávislosti, která je přiměřená charakteru, rozsahu a složitosti činností Společnosti a závažnosti nebezpečí poškození zájmů Zákazníků.

 

5.1.         Postupy pro řízení podstatného střetu zájmů

 

 • postupy k zamezení nebo kontrole výměny informací mezi pracovníky, pokud je s informacemi spojeno nebezpečí střetu zájmů a pokud by výměna informací mohla poškodit zájmy Zákazníka,
 • nezávislá kontrola pracovníků, kteří se podílejí na poskytování služeb Zákazníkům,
 • zamezení přímé vazby mezi odměnou pracovníka a odměnou či příjmy jiného pracovníka, pokud ve vztahu těchto činností může vzniknout střet zájmů,
 • opatření, která zabraňují možnosti vykonávání neoprávněného nebo nedůvodného vlivu na způsob, kterým pracovník zabezpečuje poskytování služeb,
 • opatření, která zamezí pracovníkovi, aby se podílel na poskytování služby, pokud by přitom mohlo dojít k ohrožení řádného řízení střetu zájmů, nebo zajistí kontrolu této činnosti tak, aby k ohrožení řádného řízení střetu zájmů nedocházelo,
 • další opatření k zamezení střetu zájmů, pokud to budou konkrétní situace nebo pracovní postupy vyžadovat.

 

Vrcholné vedení Společnoti průběžně, nejméně však jednou ročně, vyhodnocuje zprávy o řízení podstatných střetů zájmů ve Společnosti.

 

6.              Hlavní případy střetu zájmů

 

Střet zájmů je v rámci Společnosti spojen s následujícími finančními službami:

 

 1. INVESTIČNÍ SLUŽBY - PŘIJÍMÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ K INVESTIČNÍM NÁSTROJŮM (investiční zprostředkování)

Uvedená služba v případě Společnosti spočívá zejména ve zprostředkování uzavření smluv mezi zákazníkem a finanční institucí (např. obchodníkem s cennými papíry, bankou či investiční společností), jejichž předmětem je obstarání nákupu investičních nástrojů nebo poskytování investiční služby „portfolio management“ (dohromady dále jen „Smlouva o nákupu cenných papírů“).

V souvislosti s poskytováním výše uvedené investiční služby může docházet ke střetu zájmů Společnosti a Zákazníka, pokud je Společnost, pracovník Společnosti nebo osoba, která je s ní majetkově nebo jinak propojena, motivována k distribuci investičních nástrojů, které jsou předmětem její služby. Jedná se především o situace, kdy má Společnost uzavřenu smlouvu o distribuci investičních nástrojů s finanční institucí a získává odměnu za tuto činnost (vstupní poplatek, manažerský poplatek aj.).

Jedná se o případ střetu zájmů, kterému Společnost nemůže efektivně předcházet a předem informuje o této skutečnosti Zákazníka, aby mohl učinit informované rozhodnutí.

 

Společnost před uzavřením Smlouvy o nákupu cenných papírů upozorňuje Zákazníka, že Společnost a její pracovníci jsou odměňování z odměny (vstupní poplatek, manažerský poplatek, poplatek emitenta, aj.) placené zákazníkem/emitentem investičního nástroje spolupracující finanční instituci.

Pokud Společnost nebude schopna předem zjistit přesnou částku odměny v podobě podílu na vstupním poplatku, poskytne tuto informaci Zákazníkovi následně. O výši odměny Společnosti v podobě podílu na manažerském poplatku přijaté Společností v kalendářním roce je Zákazník informován Zprostředkovatelem nebo finanční institucí alespoň jednou ročně (viz. níže pobídky).

 

 1. NABÍZENÍ A ZPROSTŘEDKOVÁNÍ DOPLŇKOVÉHO PENZIJNÍHO SPOŘENÍ

 

 1. V souvislosti s nabízením a zprostředkováním doplňkového penzijního spoření dochází ke střetu zájmů Společnosti a účastníka/zájemce, kdy je Společnost motivována k distribuci smluv o doplňkovém penzijním spoření na základě smlouvy o obchodním zastoupení uzavřené s penzijní společností.

 

Jedná se o případ střetu zájmů, kterému Společnost nemůže efektivně předcházet a předem informuje o této skutečnosti Zákazníka, aby mohl učinit informované rozhodnutí.

 

Společnost před uzavřením smlouvy o doplňkovém penzijním spoření upozorňuje účastníka/zájemce, že Společnost a její někteří Pracovníci jsou odměňováni penzijní společností, pro kterou Společnost zprostředkovala uzavření smlouvy o doplňkovém penzijním spoření, a současně sděluje účastníkovi/zájemci maximální výši odměny stanovené právním předpisem.

„Výše odměny Společnosti placené penzijními společnostmi za nabízení a zprostředkování doplňkového penzijního spoření a související činnosti nesmí překročit 7 % průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlašované Ministerstvem práce a sociálních věcí za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů za uzavření jedné smlouvy o doplňkovém penzijním spoření.“

 

Společnost a její pracovníci nejsou oprávněni přijímat za nabízení a zprostředkování doplňkového

penzijního spoření a související činnosti jakékoliv další odměny od penzijních společností nebo s nimi

propojených osob (viz. níže pobídky).

 

 

 • ZPROSTŘEDKOVÁNÍ INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

 

Společnost, která je současně investičním zprostředkovatelem oprávněným poskytovat investiční služby a zprostředkovávat doplňkové penzijní spoření, řídí střety zájmů související s jejím postavením pojišťovacího zprostředkovatele, který je oprávněn nabízet a zprostředkovávat klientům investiční životní pojištění.

Pokud je na základě zhodnocení požadavků a potřeb Zákazníka při zprostředkování pojištění zřejmé, že Zákazník zamýšlí investovat a zhodnotit své volné finanční prostředky, případně investovat za účelem zajištění důchodu, je nezbytné zajistit, aby byl informován o všech typech investičních produktů odpovídajících požadavkům Zákazníka, jejichž sjednání Společnost zprostředkovává (investiční služby x DPS), a mohl učinit informované rozhodnutí.

 

 1. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU

 

V souvislosti se zprostředkováním spotřebitelského úvěru dochází ke střetu zájmů Společnosti a Zákazníka, kdy je Společnost motivována ke zprostředkování smlouvy o úvěru na základě smlouvy uzavřené s poskytovatelem úvěru, která ji opravňuje k provizi za zprostředkování spotřebitelského úvěru.

 

Jedná se o případ střetu zájmů, kterému Společnost nemůže efektivně předcházet a předem informuje o této skutečnosti Zákazníka, aby mohl učinit informované rozhodnutí.

 

Společnost před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení upozorňuje Zákazníka prostřednictvím vlastní dokumentace nebo předsmluvní dokumentace poskytovatele úvěru o přesné výši provize placené poskytovatelem úvěru Společnosti. 

 

Společnost nevystupuje jako tzv. „nezávislý“ zprostředkovatel (tj. zprostředkovatel, který principiálně vykonává svoji činnost na principu jednání jménem a na účet Zákazníků. Takový zprostředkovatel nesmí pobírat současně odměnu od poskytovatelů, jejichž produkty Zákazníkovi zprostředkovává. Nejde o individuální vztah zprostředkovatele a Zákazníka na základě jedné smlouvy, ale princip fungování zprostředkovatele.) Společnost se nesmí při nabízení a zprostředkování spotřebitelského úvěru označovat termínem „nezávislý/á“.

 

Pobídky

7.              Definice pobídky

 

Specifickým případem střetu zájmů jsou tzv. pobídky. Společnost nesmí při poskytování finančních služeb (investiční služby, DPS, spotřebitelský úvěr) přijmout, nabídnout nebo poskytnout poplatek, odměnu nebo jinou peněžitou nebo nepeněžitou výhodu, která může vést k porušení povinnosti Společnosti jednat kvalifikovaně, čestně, spravedlivě a v nejlepším zájmu Zákazníků nebo porušení povinnosti řádného řízení střetu zájmů.

Pobídka se pro účely investičních služeb nepovažuje za přípustnou, pokud je v jejím důsledku poskytování služeb Zákazníkovi zaujaté nebo narušené.

Společnost přistupuje k řízení pobídek stejným způsobem jako u jiných střetů zájmů. To znamená, že Společnost zajišťuje identifikaci pobídek, činí opatření proti jejich vzniku a případně provádí jejich efektivní řízení.

Společnost v obecné rovině rozlišuje tyto kategorie pobídek, které smí poskytovat nebo přijímat.

 

 • Zákaznické pobídky (přípustné bezpodmínečně)

Pobídky, které jsou hrazeny zákazníkem, za zákazníka nebo jsou vypláceny zákazníkovi.

 

Uvedené neplatí pro oblast investičních služeb, kde se za pobídku nepovažuje úplata, nebo jiná peněžitá nebo nepeněžitá výhoda přijatá od Zákazníka nebo od osoby jednající na jeho účet nebo poskytnutá Zákazníkovi nebo osobě jednající na jeho účet.

 

 • Provozní pobídky

 

Pobídky, které umožní poskytování služeb, nebo které jsou pro tento účel nutné a které jsou přípustné v případě, že jejich povaha není v rozporu s povinností poskytovat služby s odbornou péčí. 

 

Mezi tyto pobídky patří např.:

 • platby za účetnictví, právní a daňové služby,
 • náklady spojené s plněním povinností vůči České národní bance (správní poplatky, náklady na systém pro výkaznictví aj.) a vůči zákazníkům,
 • poštovní a jiné poplatky za komunikaci
 • poplatky spojené s vedením účtu v bance,
 • školení předepsaná právními předpisy (např. AML).
 • Pojistné na pojištění odpovědnosti
 • Ostatní pobídky

 

Ostatní pobídky, které nespadají pod provozní pobídky, hrazené třetí straně či pro třetí stranu nebo poskytované třetí stranou či za třetí stranu, které jsou přípustné v návaznosti na splnění následujících podmínek.

 1. Zákazník byl před poskytnutím služby jasně, srozumitelně a úplně informován o existenci a povaze pobídky a výši nebo hodnotě pobídky nebo způsobu jejího výpočtu, pokud je nelze zjistit předem.
 2. Pobídka přispívá ke zlepšení kvality poskytované služby.
 3. Pobídka není v rozporu s povinností Společnosti poskytovat služby s odbornou péčí.

Společnost vede seznam konkrétních pobídek, přičemž na žádost Zákazníka sdělí podrobnosti k jednotlivé pobídce.

Vnitřní plnění v rámci Společnosti, které zahrnuje např. odměňování zaměstnanců, Vázaných zástupců, vybavení pobočky apod., není pobídkou. Přijetí nebo poskytnutí pobídky pracovníky Společnosti mimo tento vztah se přičítá Společnosti.

 

8.              Specifika pobídek u investičních služeb

 

V případě investičních služeb pobídka (ostatní pobídky) slouží ke zvýšení kvality služby poskytované Zákazníkovi, pokud jsou splněny všechny tyto podmínky:

 1. pobídka je spojena s poskytnutím dodatečné služby či služby na vyšší úrovni Zákazníkovi, alespoň úměrné hodnotě obdržené pobídky, zejména
 • zajištěním přístupu za konkurenční cenu k široké škále investičních nástrojů, které pravděpodobně budou vyhovovat potřebám Zákazníka, včetně odpovídajícího počtu nástrojů poskytovatelů investičních nástrojů z řad třetích osob, kteří nemají se Společností úzké propojení, společně buď
 • s poskytnutím pomůcek s přidanou hodnotou, jako jsou objektivní informační zdroje, které pomáhají Zákazníkovi činit investiční rozhodnutí nebo mu umožňují sledovat, modelovat a upravovat okruh investičních nástrojů, do kterých investoval,
 • nebo s poskytováním pravidelných zpráv o výkonnosti, nákladech a úplatě, které s investičními nástroji souvisejí,
 • technická, informační a administrativní podpora průběžně poskytovaná Zákazníkovi při obchodování s investičními nástroji, nebo finanční instituci (OCP, banka, investiční společnost);
 • realizace průběžných školení zvyšujících odbornost Zákazníků v oblasti kapitálového trhu.

 

 1. pobídka není přímo prospěšná pro Společnost, její společníky nebo pracovníky, ledaže by přinášela hmotnou výhodu danému Zákazníkovi;

 

 1. pobídka je odůvodněná poskytováním průběžné výhody Zákazníkovi ve vztahu k průběžné pobídce.

 

Společnost je povinna dodržovat výše uvedené požadavky průběžně po celou dobu, kdy poskytuje nebo přijímá pobídku.

V této souvislosti Společnost vede evidenci o tom, že pobídka, kterou přijala nebo poskytla, slouží ke zvýšení kvality investiční služby poskytované Zákazníkovi.

Společnost sdělí Zákazníkovi informace o pobídkách přijatých od třetích osob nebo poskytnutých třetím osobám před poskytnutím investiční služby. Menší nepeněžité výhody Společnost sdělí zákazníkovi obecně, jiné nepeněžité výhody ocení a sdělí samostatně. Pokud Společnost nebyla schopna předem zjistit částku pobídky, kterou má přijmout nebo poskytnout (např. podíl na vstupním poplatku), a místo toho sdělila Zákazníkovi metodu výpočtu této částky, poskytne svým Zákazníkovi následně také informaci o přesné částce platby nebo výhody, kterou přijala či poskytla

Jestliže Společnost průběžně přijímá pobídky v souvislosti s investičními službami (např. podíl na management fee), které poskytuje Zákazníkům, alespoň jednou za rok informuje každého svého Zákazníka individuálně o skutečné částce plateb nebo výhod, které ve vztahu k němu přijala alespoň jednou ročně, a to vždy nejpozději do 15. února následujícího roku.

 

Informace o přijatých pobídkách určena Zákazníkovi obsahuje vždy informaci o:

 • osobě poskytovatele pobídky (finanční instituce),
 • poskytnuté investiční službě nebo investičních nástrojích.

 

Společnost může pověřit (outsourcing) spolupracujícího obchodníka s cennými papíry, banku nebo investiční společnost aby za ní splnila informační povinnost vůči Zákazníkovi.

 

8.1.         Menší nepeněžité výhody

 

V souvislosti s poskytováním investičních služeb může Společnost přijímat tzv. menší nepeněžité výhody.

 

Za menší nepeněžité výhody se považují následující výhody, jestliže jsou odůvodnitelné a přiměřené a mají takový rozsah, aby bylo pravděpodobné, že neovlivní chování Společnosti způsobem, který by poškozoval zájmy daného Zákazníka

 1. informace nebo dokumenty, které se týkají investičního nástroje nebo investiční služby, které mají obecnou povahu nebo jsou přizpůsobeny požadavkům dané osoby a odrážejí situaci daného Zákazníka,

 

 1. dokument od třetí osoby, který byl zadán a zaplacen emitentem, který je právnickou osobou, nebo potenciálním emitentem s cílem propagovat novou emisi tohoto emitenta, nebo v případě, že emitent uzavřel smlouvu a zaplatil třetí osobě, aby takovýto dokument průběžně vytvářela, je-li jejich vztah v dokumentu jednoznačně popsán a je-li dokument současně k dispozici všem poskytovatelům investičních služeb (OCP, IZ), kteří si přejí jej obdržet, nebo veřejnosti,

 

 1. účast na konferencích, seminářích či jiných školicích akcích zaměřených na výhody a vlastnosti konkrétního investičního nástroje nebo investiční služby,

 

 1. pohoštění malé hodnoty nabízené během obchodního setkání nebo konference, semináře či jiné školicí akce podle písmene c), nebo

 

 1. jiné menší nepeněžité výhody, jejichž přehled uveřejní Česká národní banka na svých internetových stránkách; taková výhoda musí zvýšit kvalitu služby poskytované zákazníkovi a vzhledem k celkové úrovni výhod poskytnutých jednou osobou nebo skupinou osob je takového rozsahu a povahy, že pravděpodobně nebude mít nepříznivý vliv na plnění povinnosti Společnosti jednat v nejlepším zájmu Zákazníků

 

8.2.         Pobídky na výzkum

Společnost nepřijímá pobídky ve vztahu k investičnímu výzkumu[1] ve smyslu ust. § 17 a násl. vyhlášky č. 308/2017  Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb.

 

 

9.              Formy konkrétních pobídek ve Společnosti

 

V konkrétní podobě Společnost přijímá následující pobídky.

 

 1. INVESTIČNÍ SLUŽBY

 

PODÍL NA VSTUPNÍM POPLATKU

 • pobídka je spojena s poskytnutím investiční služby přijímání a předávání pokynů k investičním nástrojům v podobě zprostředkování Smlouvy o nákupu cenných papírů a případně i se zprostředkováním konkrétního pokynu k obchodu s investičním nástrojem.

 

PODÍL NA MANAŽERSKÉM POPLATKU

 • pobídka je spojena s poskytnutím dodatečné služby resp. služby na vyšší úrovni, která spočívá v zajištění přístupu Zákazníka k široké škále investičních nástrojů, které budou vyhovovat jeho potřebám, včetně odpovídajícího počtu nástrojů poskytovatelů investičních nástrojů z řad třetích osob, kteří nemají se Společností úzké propojení, společně s poskytnutím pomůcek s přidanou hodnotou, jako jsou objektivní informační zdroje, které pomáhají Zákazníkovi činit investiční rozhodnutí nebo mu umožňují sledovat, modelovat a upravovat okruh investičních nástrojů, do kterých investoval, nebo s poskytováním pravidelných zpráv o výkonnosti, nákladech a úplatě, které s investičními nástroji souvisejí.

 

 1. DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ

 

Odměna hrazená Společnosti penzijní společností za zprostředkování smlouvy o doplňkovém penzijním spoření.

 

Výše této odměny Společnosti placené penzijní společností za nabízení a zprostředkování doplňkového penzijního spoření a související činnosti nesmí překročit 7 % průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlašované Ministerstvem práce a sociálních věcí za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů za uzavření jedné smlouvy o doplňkovém penzijním spoření.

 

 1. ODMĚNA SPOLEČNOSTI ZA ZPROSTŘEDKOVATELSKOU ČINNOST V POJIŠŤOVNICTVÍ

 

Odměna (provize) hrazená Společnosti pojišťovnou za zprostředkování uzavření pojistné smlouvy a související činnosti (následná péče o pojistnou smlouvu, aj.). Odměna se obvykle skládá ze sjednatelské provize a následné provize.

Na žádost Zákazníka Společnost upřesní způsoby svého odměňování.

 

 1. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU

 

Odměna (provize) hrazená Společnosti poskytovatelem úvěru (např. bankou) za zprostředkování smlouvy o úvěru.

 

Jedná se o pobídku vyplácenou v případě, kdy Společnost zprostředkovává úvěr na základě smlouvy s poskytovatelem úvěru. O této formě pobídky je Zákazník informován prostřednictvím zvláštního informačního dokumentu Společnosti a předsmluvních informací poskytovatele úvěru.

V případě zprostředkování smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení upozorňuje Společnost Zákazníka prostřednictvím vlastní dokumentace nebo předsmluvní dokumentace poskytovatele úvěru (tzv. ESIP) o přesné výši provize placené poskytovatelem úvěru Společnosti. 

 

 

V Plzni, dne 3.1.2018

ALFA Finance, s.r.o.

 

[1] Výzkumem se rozumí investiční doporučení, jehož obsahem je obecné doporučení týkající se obchodováními s investičními nástroji.

Stránky jsou ve výstavbě. Brzy tu najdete to, co hledáte.

Stránky jsou ve výstavbě. Brzy tu najdete to, co hledáte.

Stránky jsou ve výstavbě. Brzy tu najdete to, co hledáte.